Mezinárodní ochrana investic: K režimu „spravedlivého a rovnoprávného zacházení“
     Po sametové revoluci v listopadu 1989 došlo v ČSFR k započetí transformace státem řízené ekonomiky na tržní hospodářství. Československo, stejně jako ostatní post-komunistické země, si rychle uvědomilo, že největší příležitostí pro nastartování svého ekonomického růstu je přilákání vstupu zahraničních investorů a jejich kapitálu na své území.
Smlouva o běžném účtu
     § 708 a násl. obchodního zákoníku.
Smlouva o vkladovém účtu (§ 716 a násl. obchodního zákoníku)
      Hlavním účelem vkladového účtu je dlouhodobé ukládání a zhodnocování úspor klienta. Ten přenechává bance své peněžní prostředky k finančnímu využití převážně na dobu stanovenou ve smlouvě. „S přihlédnutím k tomu jsou sjednané úroky ze zůstatku vkladového účtu v praxi značně vyšší než úroky ze zůstatku běžného účtu.“1
Právní úprava klamavé a srovnávací reklamy v USA
     Zadavatelé reklamy, jakožto i její tvůrci, se v USA musí řídit komplexem místních, státních a federálních zákonů a pravidel. Navíc existuje řada reklamních společností, médií a spotřebitelských organizací, které usilují o ovlivňování a kontrolu reklamní problematiky pomocí různých samoregulačních programů a opatření.
Exekutoři a zakládání obchodních společností - další legislativní perla
     8.10.2004 byla prezidentu republiky odeslána z Parlamentu k podpisu novela občanského zákoníku. Primárně se tato novela týká úpravy dědického práva, kdy zavádí insitut správce dědictví. Ale jak to tak bývá, naši zákonodárci propašovali do návrhu i několik vlastních tvůrčích myšlenek.
Procedura změn stanov akciové společnosti
     Procedurou změn stanov akciové společnosti je třeba rozumět určitý proces změny tohoto dokumentu od prvotního návrhu změny a jeho zpracování, přes jeho schválení až po zápis změny stanov do obchodního rejstříku a okamžik účinnosti této změny.
Změny stanov akciové společnosti v Německu, Rakousku a Švýcarsku
      Ve svém předchozím článku jsem se zabýval pojmem stanov akciové společnosti v Německu, Rakousku a Švýcarsku a jejich náležitostmi. K dané problematice nedílně také patří otázka změn tohoto dokumentu. Právě otázce změn stanov v právních úpravách Rakouska, Německa a Švýcarska se bude věnovat následující pojednání..
Stanovy akciové společnosti v Německu, Rakousku, Švýcarsku
      Na stránkách odborných periodik se lze velmi často setkat s články věnovanými zakladatelským dokumentům obchodních společností. Nelze si nevšimnout, že právě problematika akciové společnosti se těší značnému zájmu autorů. Vždyť je to také nejčastěji se vyskytující forma obchodní společnosti. Za povšimnutí určitě stojí skutečnost, že navzdory sbližování evropského práva, se právní úpravě dané problematiky dalších evropských zemí naše odborná periodika věnují jen velmi málo.
Fúze veřejných obchodních společností
     Obchodní zákoník upravuje v § 92a fúze veřejných obchodních společností. Úprava je to vcelku krátká, ale velmi nepřehledná, což je dáno především množstvím odkazů na ustanovení o fůzích kapitálových společností. Chtěl bych se v následujícím textu pokusit o krátkou rekonstrukci obsahu § 92a a přispět tak ...troškou do mlýna... mnohým studentům, kteří se touto problematikou zvláště před zkouškami zabývají. Text je koncipován tak, aby se každý mohl snadno, pouze s občasným nahlédnutím do obchodního zákoníku, orientovat v tom, jak vlastně taková fúze u veřejných obchodních společností probíhá. Nevypisuje všechny podrobnosti, stavím pouze určitou kostru.
K aplikovatelnosti dobrých mravů v obchodním styku
     Snad každý, kdo v rámci svých podnikatelských aktivit přišel do styku s naším obchodním zákoníkem ví, že tento používá institut tzv. poctivého obchodního styku. Stejně tak je, alespoň doufejme, obecně známo, že pro oblast občanského práva, resp. celého práva soukromého platí zásada dobrých mravů.
Náležitosti stanov akciové společnosti.
     Stanovy jako součást zakladatelských dokumentů musejí být vzhledem ke svému právnímu významu podrobeny přísným pravidlům ohledně svých náležitostí, procedury vzniku i změn. V ustanoveních obchodního zákoníku týkajících se obchodních společností obecně, i akciové společnosti zvláště, nalezneme náležitosti stanov hned trojího druhu. Ustanovení § 173 odst. 1 obsahuje obligatorní náležitosti a ustanovení § 174 a další obsahují náležitosti fakultativní. U těchto fakultativních náležitostí ovšem není možné si nevšimnout, že některé z nich se za jistých okolností stávají obligatorními. Nedávám si za cíl podat následující výklad o náležitostech stanov, ať obligatorních tak i fakultativních, vyčerpávajícím způsobem. V následujícím textu o náležitostech se budu věnovat pouze rámcovému vymezení jednotlivých náležitostí bez zřetele ke všem zvláštnostem a podrobnostem, které sebou tyto náležitosti mohou v praxi i čistě vědeckém rozboru přinést.
Problémy výkladového pravidla § 93 odst. 4 obchodního zákoníku vzhledem ke vkladové povinnosti komanditisty
     Obchodní zákoník ve své druhé části (§ 56 a násl.) obsahuje podrobnou, někdy až příliš kazuistickou, úpravu obchodních společností a družstva. Věnuje se jim opravdu pečlivě, zvláště ustanovení o kapitálových společnostech nabyla po poslední provedené novele na objemu a hutnosti. O co více a podstatněji zasáhla novela právní úpravu společnosti s ručením omezeným a společnosti akciové, o to méně se co do rozsahu zvětšily díly II a III, kde nalezneme společnosti osobního charakteru.
Právní povaha stanov akciové společnosti a otázky související.
     Již dlouhou dobu se vede spor o právní povahu stanov akciové společnosti a o samotný obsah tohoto pojmu. Je nepochybné, že pojmovými znaky stanov jsou jejich obligatorní náležitosti. Tomuto tématu by však s ohledem na důležitost této problematiky příslušelo samostatné podrobnější zamyšlení. Na tomto místě se proto chci zabývat stanovami z trochu jiného pohledu. Budu nad stanovami akciové společnosti přemýšlet jako nad právním úkonem a snažit se objasnit povahu tohoto právního úkonu a dále také otázku účinnosti a závaznosti. Ke stanovám, jako právnímu úkonu, patří neodmyslitelně také otázka jejich platnosti a změn. To by však bylo téma na zvláštní úvahu.
Stanovení daně podle pomůcek ve světle ústavního pořádku ČR
     Postup podle zákona neznamená vždy postup podle práva.
Fakultativní obchody 1. část
     Základní pojetí a vývoj právní úpravy v roce 2000.
Fakultativní obchody 2. část
      Právní úprava fakultativních obchodů v českém obchodním zákoníku v roce 2000.
Soudní likvidátor akciové společnosti
     Zrušení likvidace a odměna likvidátora (nedůsledná novelizace).
Směnky a riziko obchodování s nimi I.
     Směnky, které upravuje zákon č.191/1950 Sb. (zákon směnečný a šekový) u nás po velmi dlouhou dobu nebyly užívány a ani za posledních deset let nezískaly své dřívější postavení v obchodních vztazích, a to zejména pro nestabilní charakter hospodářských vztahů a nízkou úroveň vymahatelnosti závazků z obchodně-právních vztahů.
Obchodní rejstřík ve světle jednoho (ne)typického případu 2. část
     Výše uvedený případ, pokud jej zobecníme, ukazuje střet mezi evropským a americkým pojetím práva. Obdobou našeho obchodního rejstříku je ve státě Delaware Division of Corporation (oddělení společností) vedené Department of State Delaware (doslovný překlad úřad či ministerstvo státu Delaware).
Obchodní rejstřík ve světle jednoho (ne)typického případu 1. část
     Do obchodního rejstříku ...se zapisují důležité skutečnosti právnické, týkající se kupců a obchodních společností, za tím účelem, aby byly učiněny veřejně známými a aby byly vedeny v patrnosti...
Ručení statutárních orgánů obchodních společností
     V loňském roce přijala Poslanecká sněmovnaParlamentu ČR tzv. druhou velkou novelu obchodního zákoníku (z. č. 370/2000 Sb.), jež nabyla účinnosti 1.1.2001. Tato druhá novela navazuje na zákon č.142/96 Sb. (první velká novela), který do českého obchodního práva zavedl některé principy práva Evropského společenství. Jejím stěžejním cílem bylo vedle odstranění stávajících výkladových nejasností obchodního zákoníku, zejména sladit principy obchodních společností se směrnicemi Evropského společenství.
K některým otázkám právní úpravy sázky a hry s přihlédnutím k principu dobrých mravů 3. část
     Sama tradice výherních podniků státem povolovaných nebo provozovaných je dosti stará. Vůbec první loterie vznikla již v 17. století v italském Janově, a postupně se rozšířila do dalších zemí. V českých zemích s tím začala již v 18. století císařovna Marie Terezie, která tehdejší státní loterijní monopol pronajala v r. 1751 za podíl na zisku soukromým osobám. Výnosy z něj byly tak vysoké, že již v r. 1813 jej císař František I. převedl zpátky na stát.
Dobré mravy a poctivý obchodní styk 9.část
     MOTTO: Svatá prostoto! Když jste nikdy nebyl u dvora, pane, nepoznal jste dobrý mravy. A když jste nepoznal dobrý mravy, jste nemrava a to není dobrý: nemrava je hříšník a hříšník je zatracen. Je to s vámi na pováženou, pane. W. Shakespeare, Jak se Vám líbí
Dobré mravy a poctivý obchodní styk 8.část
     MOTTO: Svatá prostoto! Když jste nikdy nebyl u dvora, pane, nepoznal jste dobrý mravy. A když jste nepoznal dobrý mravy, jste nemrava a to není dobrý: nemrava je hříšník a hříšník je zatracen. Je to s vámi na pováženou, pane. W. Shakespeare, Jak se Vám líbí
Dobré mravy a poctivý obchodní styk 7.část
     MOTTO: Svatá prostoto! Když jste nikdy nebyl u dvora, pane, nepoznal jste dobrý mravy. A když jste nepoznal dobrý mravy, jste nemrava a to není dobrý: nemrava je hříšník a hříšník je zatracen. Je to s vámi na pováženou, pane. W. Shakespeare, Jak se Vám líbí
K některým otázkám právní úpravy sázky a hry s přihlédnutím k principu dobrých mravů 2. část
     Shodně jako ABGB, i současný ObčZ stojí na zákonném zákazu vymahatelnosti výher ze sázek a her. Smysl tohoto příkazu je zřejmý. Zákonodárce zde brání nelegálním aktivit spjatých s provozováním sázek a her, a tímto také limituje rozvoj zábavního průmyslu.
Dobré mravy a poctivý obchodní styk 6.část
     MOTTO: Svatá prostoto! Když jste nikdy nebyl u dvora, pane, nepoznal jste dobrý mravy. A když jste nepoznal dobrý mravy, jste nemrava a to není dobrý: nemrava je hříšník a hříšník je zatracen. Je to s vámi na pováženou, pane. W. Shakespeare, Jak se Vám líbí
Dobré mravy a poctivý obchodní styk 5.část
     MOTTO: Svatá prostoto! Když jste nikdy nebyl u dvora, pane, nepoznal jste dobrý mravy. A když jste nepoznal dobrý mravy, jste nemrava a to není dobrý: nemrava je hříšník a hříšník je zatracen. Je to s vámi na pováženou, pane. W. Shakespeare, Jak se Vám líbí
K některým otázkám právní úpravz sázky a hry s přihlédnutím k principu dobrých mravů 1.část
     Sázka a hra jsou v současné době upraveny v §§ 845-846 občanského zákoníku (dále jen ObčZ). Je to úprava dosti kusá; představují ji v současnosti pouhé dva paragrafy. Není ani prosta jistých výkladových problémů. Přitom význam sázky a hry z hlediska společenského je podstatně větší, než by se z této skromné úpravy mohlo zdát.
Dobré mravy a poctivý obchodní styk 4.část
     V tomto případě jde o jeden ze zvláštních případů odpovědnosti za škodu. Důvod pro takovouto skutkovou podstatu odpovědnosti za škodu byl stejný jako u výše uvedených, totiž snaha o rozšíření možností potírání nežádoucího chování adresátů právních norem.
Dobré mravy a poctivý obchodní styk 3.část
     Samotnou snahou o definování dobrých mravů (gute Sitten, bonnes moeurs, boni mores) se dostáváme na samou hranici možností přesného vyjasnění obsahu pojmu.
K problematice likvidátora dle obecné úpravy 6. část
     Problematika osobního výkonu funkce likvidátora a jeho odpovědnost z výkonu funkce
Dobré mravy a poctivý obchodní styk 2.část
     Je pravděpodobně imanentní lidskému rozumu, že v okamžiku, kdy není schopen určitý jev vysvětlit, obrací svou pozornost na věčnost, snaže se dát nepochopeným jevům numinosní povahu.
Dobré mravy a poctivý obchodní styk 1.část
     MOTTO: Svatá prostoto! Když jste nikdy nebyl u dvora, pane, nepoznal jste dobrý mravy. A když jste nepoznal dobrý mravy, jste nemrava a to není dobrý: nemrava je hříšník a hříšník je zatracen. Je to s vámi na pováženou, pane. W. Shakespeare, Jak se Vám líbí
K problematice likvidátora dle obecné úpravy 5. část
     V tomto článku se autor změřuje na vymezení působnosti likvidátora a jeho vztahu k orgánům společnosti.
K problematice likvidátora dle obecné úpravy 4. část
     Tato část se zabývá právními aspekty vzniku a zániku funkce likvidátora.
K používání dodatků podnikateli nezapsanými v obchodním rejstříku
     K novele obchodního zákoníku - používání jména podnikatelů nezapsaných do obchodního rejstříku se vyjadřuje kolektiv autorů: JUDr. Martin Boháček, Csc., Prof. JUDr. Jan Dědič, Prof. JUDr. Irena Pelikánová, Csc., Doc. JUDr. Stanislav Plíva, Csc. a JUDr. Ivana Štenglová
K problematice likvidátora dle obecné úpravy 3. část
     Autor poukazuje na podmínky způsobilosti likvidátora podle obchodního zákoníku.
K problematice likvidátora dle obecné úpravy 2. část
     Vo druhé části článku o likvidátorovi autor přibližuje tuto problematiku z pohledu z pohledu obchodního zákoníku.
K problematice likvidátora dle obecné úpravy
     Obecný úvod do problematiky likvidace společností a spojené otázky likvidátora, s vymezením základních pramenů právní úpravy.
Ochrana věřitelů a ochrana rovného vztahu věřitelů při vypořádání
     Mezi úpadkové delikty upravené v trestním zákoně, tradičně řadíme tyto trestné činy: poškozování věřitele podle § 256, zvýhodňování věřitele podle § 256a a pletichy při řízení konkursním a vyrovnacím podle § 256b.
K problematice likvidátora podle zvláštních zákonů
     Kromě obecné úpravy postavení likvidátora a procesu likvidace v ObchZ existují některé zvláštní zákony, které se této problematiky dotýkají.
K reformě právní úpravy družstev
     Transformace právního řádu ČR po pádu bývalého režimu je velmi složitá záležitost, a to tím spíše, že se v této oblasti v minulých létech mnohé zanedbalo či opomenulo. Jedním z odvětví, které na svoji komplexní reformu čekají, je i právní úprava družstev.
Likvidace státního podniku založeného místním národním výborem (dokončí ji někdo?)
     Po nabytí účinnosti zákona o státním podniku č. 77/1997 Sb., se může zdát nepodstaným problém zrušení v nadpisu uvedený podniků. Postřehy z praxe a jejich dopad se snaží přiblížit tento článek.
Několik poznámek k USA v. Microsoft Corporations
     Několik poznámek k této největší antimonopolní kauze 90. let 20. století. K výše řečenému si dovoluji přednést následující:
Malé ohlednutí za dosavadním průběhem USA v. Microsoft Corporation
     Pokus o nastínění aktuální problematiky obchodního (antitrustového) sporu mezi americkou obdobou českého ministerstva spravedlnosti Department of Justice (dále jen DOJ) a firmou Microsoft Corp. (dále jen Microsoft).
Malá poznámka k jedné otázce právní úpravy družstev
      Demokracie bývá (mimo jiné) definována jako vláda lidu. Jedním z jejích stěžejních principů je rovnost hlasů, tedy že není rozdílu mezi jednotlivými hlasy. Každý hlas má stejný význam a hodnotu.

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
Studentské příspěvky
Další příspěvky
Vzory a příklady