Fúze veřejných obchodních společností

Obchodní zákoník upravuje v § 92a fúze veřejných obchodních společností. Úprava je to vcelku krátká, ale velmi nepřehledná, což je dáno především množstvím odkazů na ustanovení o fůzích kapitálových společností. Chtěl bych se v následujícím textu pokusit o krátkou rekonstrukci obsahu § 92a a přispět tak ...troškou do mlýna... mnohým studentům, kteří se touto problematikou zvláště před zkouškami zabývají. Text je koncipován tak, aby se každý mohl snadno, pouze s občasným nahlédnutím do obchodního zákoníku, orientovat v tom, jak vlastně taková fúze u veřejných obchodních společností probíhá. Nevypisuje všechny podrobnosti, stavím pouze určitou kostru.

Fúze se řadí mezi tři způsoby přeměny společnosti. Může k ní dojít sloučením či splynutím. Zákon vyžaduje písemnou smlouvu uzavřenou a podepsanou všemi společníky všech zúčastněných společností ve formě notářského zápisu.

Vyžaduje-li se k fúzi souhlas státního orgánu, nemůže smlouva o fúzi nabýt účinnosti dříve, než nabude právní moci povolující rozhodnutí orgánu. Právní mocí rozhodnutí, jímž se souhlas k fúzi neuděluje, se smlouva o fúzi ruší. Neplatnosti smlouvy o fůzi se může dovolat pouze zúčastněná společnost nebo její společník.

Společník některé ze zúčastněných společností může požádat, aby návrh smlouvy o fúzi přezkoumal znalec jmenovaný soudem (postup pro jmenování znalce je stejný jako v případě oceňování vkladu společníka - § 59 odst. 3; návrh na jeho jmenování podávají všichni společníci, kteří jsou statutárním orgánem). Přezkoumání se provádí pouze u společnosti, které je žadatel společníkem. Znalec zpracuje písemnou znaleckou zprávu o fúzi (náležitosti uvádí § 220c odst. 5). Náklady na přezkoumání nese společnost. Jestliže nebylo žádosti o přezkoumání vyhověno, uvede se to ve smlouvě o fúzi.

Návrh smlouvy o fúzi musí být uložen do sbírky listin alespoň 1 měsíc před předpokládaným podpisem smlouvy o fúzi. V sídle každé ze zúčastněných společností musí být také v této lhůtě k nahlédnutí pro společníky - návrh smlouvy o fúzi, účetní závěrky všech společností, zpráva o fúzi, popřípadě znalecká zpráva o fúzi. Pokud o to společník požádá, písemnosti se mu zašlou (nejméně 2 týdny před předpokládaným dnem podpisu smlouvy o fúzi). Statutární orgán je povinen sdělit informace o ostatních zúčastněných společnostech pouze společníku, který není oprávněn jednat jménem společnosti.

Statutární orgán každé společnosti zveřejňuje upozornění pro věřitele, ve kterém je upozorní na práva na jejich ochranu.

Smlouva o fúzi musí obsahovat:
· identifikaci všech zúčastněných společnosti - firmu, sídlo, IČ a jejich právní formu
· rozhodný den fúze - od kdy se jednání zanikajících společností považují za jednání uskutečněná na účet nástupnické společnosti (nemůže předcházet o více než 9 měsíců den, k němuž bude podán návrh na zápis fúze do OR)
· jaké právní postavení bude mít společník zanikající společnosti v nástupnické společnosti (výměnný poměr podílů) a jaká bude výše jeho vkladu -> nástupnická společnost nevymění podíl společníku, který se vzdal práva na výměnu podílu; vzdání se musí být písemné s úředně ověřeným podpisem, má účinky i vůči právnímu nástupci. Lhůta k výměně podílů nesmí být delší než 1 měsíc od účinnosti zápisu fúze do OR vůči třetím osobám a nesmí předcházet den zápisu sloučení do OR.
· návrh změn společenské smlouvy po fúzi, dochází-li k její změně
· práva, jež nástupnická společnost poskytne majitelům dluhopisů, popřípadě opatření, jež jsou pro ně navrhována
· určení, v jaké struktuře nástupnická společnost přebírá složky vlastního a cizího kapitálu zanikající společnosti, jež nejsou závazkem

Jestliže zúčastněné společnosti nepodají do 6 měsíců ode dne, kdy smlouva o fúzi splňuje všechny požadavky stanovené zákonem, návrh na povolení zápisu fúze do OR, má kterákoliv společnost, která byla připravena návrh včas podat, právo odstoupit od smlouvy. Tím zanikají práva a závazky všech zúčastněných společností. Nebude-li návrh podán do 1 roku, platí, že společnosti od smlouvy odstoupily. Společnost, která způsobila, že nebyl včas podán návrh, odpovídá ostatním společnostem, které byly připraveny návrh podat, za způsobenou škodu.

Poté, co byl povolen zápis fúze do OR, nemůže být smlouva o fúzi měněna ani zrušena.

Vklady do nástupnické společnosti a podíly na ní nemohou být přiznány za obchodní podíly zanikající společnosti, jestliže jsou tyto podíly v době zápisu sloučení do OR
· v majetku nástupnické společnosti
· v majetku zanikající společnosti
· v držení třetí osoby, jež je drží svým jménem, avšak na účet některé ze zúčastněných společností

Statutární orgán každé zúčastněné společnosti vypracuje zprávu o fůzi - z ekonomického a právního hlediska v ní objasní a odůvodní důsledky sloučení. Neuvádějí se v ní údaje, které podléhají obchodnímu tajemství a které jsou utajované podle zvláštního předpisu.

Zpráva o fúzi se nevyžaduje, jsou-li všichni společníci statutárními orgány, jsou-li všichni společníci pověřeni obchodním vedením, nebo s tím všichni společníci projevili souhlas (písemně s úředně ověřeným podpisem).

Nevyžaduje se zpráva o přezkoumání sloučení (protože v.o.s. nemají dozorčí radu).

Statutární orgány společností a znalci, kteří zpracovali znaleckou zprávu odpovídají za škodu společně a nerozdílně, která vznikla porušením jejich povinností. Právo na náhradu škody se promlčuje ve lhůtě 5 let ode dne, kdy se zápis fúze do OR stal účinným vůči třetím osobám.

Nikomu, kdo se podílel na fúzi, nelze přiznat žádnou zvláštní výhodu.

Návrh na zápis nástupnické společnosti do OR podepisují všichni budoucí společníci. K návrhu se přikládá:
· smlouva o fúzi
· zpráva o fúzi (je-li vyžadována)
· znalecká zpráva (je-li vyžadována)
· pravomocná rozhodnutí státních orgánů, jsou-li podmínkou účinnosti smlouvy o fúzi
· konečné účetní závěrky zúčastněných společností
· průkaz o zveřejnění upozornění věřitelů na jejich práva
· prohlášení statutárních orgánů, že jim není známo, že byla podána žaloba na určení neplatnosti smlouvy o fúzi

Povinnost splatit vklad nezaniká zápisem fúze do OR, nestanoví-li smlouva o fúzi jinak.


Název rubriky - Obchodní pr. - příspěvky
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 31.12.2001 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 17.7.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
Studentské příspěvky
Další příspěvky
Vzory a příklady