K problematice likvidátora dle obecné úpravy

Obecný úvod do problematiky likvidace společností a spojené otázky likvidátora, s vymezením základních pramenů právní úpravy.

I. ÚVOD

Likvidaci lze definovat jako zákonem stanovený obligatorní postup, jehož cílem je mimosoudní vypořádání majetkových a ostatních otázek souvisejících se zrušením obchodní společnost, přičemž veškerá činnost společnosti je omezena na vypořádání dosavadních obchodů a jiných záležitostí; je nezbytným krokem před zánikem společnosti, a to i v těch případech, kdy společnost nikdy fakticky nezahájila svoji činnost, nemá žádné dluhy ani majetek. (Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 11.3.1994 sp. zn. 28 Co 75/92, publikováno v Právní rozhledy, 1994, č. 1, s. 23.1) Výše řečené platí také tehdy, že kapitálová obchodní společnost byla založena za jiným účelem než podnikání (viz § 56 odst. 1 ObchZ).

Za kapitálové obchodní společnosti považuje právní věda a.s. a s.r.o. V zájmu srozumitelnosti bude nadále v textu tohoto článku používán všeobecný společný pojem "kapitálová společnost" všude tam, kde to povaha věci umožňuje.

Likvidace společností je všeobecně upravena v ObchZ, přičemž některé zvláštní předpisy upravující zvláštní druhy obchodních korporací mají odchylné úpravy stran likvidace těchto typů společností.

II. PRAMENY PRÁVNÍ ÚPRAVY

Právní úprava likvidace kapitálových obchodních společností je všeobecně obsažena v ObchZ. Pro s.r.o. a většinu a.s. je to úprava výlučná. Kromě toho existují speciální odchylky od obecné úpravy likvidace pro tyto druhy a.s.:

1) banky podle zákona č. 21/1992 Sb. o bankách, v platném znění (dále jen "ZoB"),

2) pojišťovny a zajišťovny podle zákona č. 363/1999 Sb. o pojišťovnictví (dále jen "PojZ"),

3) investiční společnosti a investiční fondy podle zákona č. 248/1992 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (dále jen "InvZ"), a 

4) penzijní fondy podle zákona č. 42/1994 Sb. o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením (dále jen "ZPP").

JUDr. Tomáš Dvořák je asistentem na katedře obchodního práva Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni.
Článek byl v tištěné podobě publikován v časopise Právník č. 8/2000 na straně 753, pod názvem K některým otázkám spojeným s osobou likvidátora kapitálových společností.


Název rubriky - Obchodní pr. - příspěvky
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 13.11.2000 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 14.3.2001.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Tomáš Dvořák
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
Studentské příspěvky
Další příspěvky
Vzory a příklady