Kupní smlouva - vzor

Základní vzor kupní smlouvy podle obchodního zákoníku, bez sjednané smluvní pokuty.

Kupní smlouva podle § 409 obchodního zákoníku

Prodávající Tomáš Novotný, IČ: ....., se sídlem v Praze, Národní 21

a

Kupující Jiří Novák, IČ: ……, se sídlem v Plzni, Americká 1,
uzavírají tuto

kupní smlouvu:

I.

Prodávající se zavazuje dne 31.7.2002 dodat kupujícímu na adresu jeho sídla dřevěný stůl v provedení mořený dub o rozměrech desky 80 * 150 * 5 cm s dřevěnými nohami o průměru 7,5 cm a výšce 60 cm.

II.

Kupující se zavazuje zaplatit do tří dnů od dodání stolu kupní cenu ve výší 15.000,- Kč na  bankovní účet prodávajícího číslo ……../…..

III.

V případě, že jedna ze stran poruší ustanovení této smlouvy, je druhá strana oprávněna od smlouvy odstoupit.

IV.

Obě strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

V Praze dne 11. července 2002

....................... .......................
Tomáš Novotný Jiří Novák


Název rubriky - Obchodní pr. - vzory, příklady
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 17.7.2002 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 17.7.2002.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Václav Bednář
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
Studentské příspěvky
Další příspěvky
Vzory a příklady