Exekutoři a zakládání obchodních společností - další legislativní perla

8.10.2004 byla prezidentu republiky odeslána z Parlamentu k podpisu novela občanského zákoníku. Primárně se tato novela týká úpravy dědického práva, kdy zavádí insitut správce dědictví. Ale jak to tak bývá, naši zákonodárci propašovali do návrhu i několik vlastních tvůrčích myšlenek.

Asi tou nejoriginálnější je pozměňovací návrh poslance za ČSSD JUDr. Zdeňka Koudelky, který se však vůbec netýká občanského zákoníku, ale zákoníku obchodního. 16.6. 2004 se jmenovaný zákonodárce přihlásil do obecné rozpravy a navrhl, aby v § 27a odst. 2 písm. a) obchodního zákoníku bylo slovo „zápisu“ nahrazeno slovy „nebo exekutorského zápisu (dále jen notářský zápis)“... Tečka. (Ono to vlastně tak jednoduché nebylo, neboť poslanec Koudelka se nejdříve spletl a takto upravit chtěl § 34l písm. a), ale 30.6.2004, kdy byl zákon schvalován, se opravil a navrh legislativně technickou úpravu svého pozměňovacího návrhu...).

Zpravodajkou k tomuto návrhu byla JUDr. Hana Šedivá (ČSSD), která pozměňovací návrh doporučila k přijetí, stejně jako navrhovatel tohoto zákona (vláda). Z přítomných 173 poslanců bylo 163 pro, nikdo proti... Návrh byl Senátem 6.8.2004 vrácen Sněmovně s pozměňovacími návrhy (netýkaly se námi sledovaného ustanovení), která 24.9.2004 Senát tím nejtěsnějším způsobem přehlasovala – z přítomných 196 poslanců bylo pro návrh 101 (hlasy vládní koalice), proti 54.

Nyní tedy návrh čeká na podpis prezidenta. A proč o něm zde tak ze široka referuji? Co vlastně tato změna přinese? Podíváme-li se na platné znění § 27a odst. 2 písm. a) obchodního zákoníku, nalezneme zde vyjmenovány některé dokumenty, které se zakládají do sbírky listin. Jedním z nich je i „stejnopis notářského zápisu obsahující usnesení ustavující valné hromady akciové společnosti nebo ustavující schůze družstva.“ Zakomponujeme změnu a máme tu: „stejnopis notářského nebo exekutorského zápisu (dále jen notářský zápis) obsahující usnesení ustavující valné hromady akciové společnosti nebo ustavující schůze družstva.“ A výsledek – všude, kde obchodní zákoník bude hovořit o notářském zápisu, bude mít na mysli též zápis exekutorský...

A já si vždy myslel, že poslání exekutorů je úplně jiné, než asistovat u zakládání obchodních společností a družstev... Dle exekučního řádu (§ 1 odst. 2) provádí exekutor nucený výkon exekučních titulů a další činnost podle tohoto zákona. To se nám ale ty další činnosti rozšíří. Asi mají exekutoři velmi silný hlas...

P.S. toto není jediný návrh, který stojí za povšimnutí. Podívejte se na současné znění § 64 odst. 2 obchodního zákoníku – text tohoto odstavce odkazuje sám na sebe... po tolika technických novelách technických novel...! No, a tento návrh zákona má v sobě ustanovení, které by tento stav mělo odstranit... (i když já osobně bych tuto legislativní očistu velmi rád vyměnil za zamítnutí celého návrhu zákona)...


Název rubriky - Obchodní pr. - příspěvky
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 22.10.2004 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 22.10.2004.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Petr Bezouška

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
Studentské příspěvky
Další příspěvky
Vzory a příklady