Poslední příspěvky v této části - Obchodní právo
Mezinárodní ochrana investic: K režimu „spravedlivého a rovnoprávného zacházení“
     Po sametové revoluci v listopadu 1989 došlo v ČSFR k započetí transformace státem řízené ekonomiky na tržní hospodářství. Československo, stejně jako ostatní post-komunistické země, si rychle uvědomilo, že největší příležitostí pro nastartování svého ekonomického růstu je přilákání vstupu zahraničních investorů a jejich kapitálu na své území.
Obchodní pr. - příspěvky - 20.6.2006, připravil(a) Redakce JURISTIC
Smlouva o běžném účtu
     § 708 a násl. obchodního zákoníku.
Obchodní pr. - příspěvky - 28.4.2005, připravil(a) Redakce JURISTIC
Smlouva o vkladovém účtu (§ 716 a násl. obchodního zákoníku)
      Hlavním účelem vkladového účtu je dlouhodobé ukládání a zhodnocování úspor klienta. Ten přenechává bance své peněžní prostředky k finančnímu využití převážně na dobu stanovenou ve smlouvě. „S přihlédnutím k tomu jsou sjednané úroky ze zůstatku vkladového účtu v praxi značně vyšší než úroky ze zůstatku běžného účtu.“1
Obchodní pr. - příspěvky - 13.2.2005, připravil(a) Redakce JURISTIC
Právní úprava klamavé a srovnávací reklamy v USA
     Zadavatelé reklamy, jakožto i její tvůrci, se v USA musí řídit komplexem místních, státních a federálních zákonů a pravidel. Navíc existuje řada reklamních společností, médií a spotřebitelských organizací, které usilují o ovlivňování a kontrolu reklamní problematiky pomocí různých samoregulačních programů a opatření.
Obchodní pr. - příspěvky - 9.2.2005, připravil(a) Redakce JURISTIC
Exekutoři a zakládání obchodních společností - další legislativní perla
     8.10.2004 byla prezidentu republiky odeslána z Parlamentu k podpisu novela občanského zákoníku. Primárně se tato novela týká úpravy dědického práva, kdy zavádí insitut správce dědictví. Ale jak to tak bývá, naši zákonodárci propašovali do návrhu i několik vlastních tvůrčích myšlenek.
Obchodní pr. - příspěvky - 22.10.2004, připravil(a) Petr Bezouška
Procedura změn stanov akciové společnosti
     Procedurou změn stanov akciové společnosti je třeba rozumět určitý proces změny tohoto dokumentu od prvotního návrhu změny a jeho zpracování, přes jeho schválení až po zápis změny stanov do obchodního rejstříku a okamžik účinnosti této změny.
Obchodní pr. - příspěvky - 27.5.2002, připravil(a) Jan Hejda
Změny stanov akciové společnosti v Německu, Rakousku a Švýcarsku
      Ve svém předchozím článku jsem se zabýval pojmem stanov akciové společnosti v Německu, Rakousku a Švýcarsku a jejich náležitostmi. K dané problematice nedílně také patří otázka změn tohoto dokumentu. Právě otázce změn stanov v právních úpravách Rakouska, Německa a Švýcarska se bude věnovat následující pojednání..
Obchodní pr. - příspěvky - 20.2.2002, připravil(a) Jan Hejda
Stanovy akciové společnosti v Německu, Rakousku, Švýcarsku
      Na stránkách odborných periodik se lze velmi často setkat s články věnovanými zakladatelským dokumentům obchodních společností. Nelze si nevšimnout, že právě problematika akciové společnosti se těší značnému zájmu autorů. Vždyť je to také nejčastěji se vyskytující forma obchodní společnosti. Za povšimnutí určitě stojí skutečnost, že navzdory sbližování evropského práva, se právní úpravě dané problematiky dalších evropských zemí naše odborná periodika věnují jen velmi málo.
Obchodní pr. - příspěvky - 14.2.2002, připravil(a) Jan Hejda
Fúze veřejných obchodních společností
     Obchodní zákoník upravuje v § 92a fúze veřejných obchodních společností. Úprava je to vcelku krátká, ale velmi nepřehledná, což je dáno především množstvím odkazů na ustanovení o fůzích kapitálových společností. Chtěl bych se v následujícím textu pokusit o krátkou rekonstrukci obsahu § 92a a přispět tak ...troškou do mlýna... mnohým studentům, kteří se touto problematikou zvláště před zkouškami zabývají. Text je koncipován tak, aby se každý mohl snadno, pouze s občasným nahlédnutím do obchodního zákoníku, orientovat v tom, jak vlastně taková fúze u veřejných obchodních společností probíhá. Nevypisuje všechny podrobnosti, stavím pouze určitou kostru.
Obchodní pr. - příspěvky - 31.12.2001, připravil(a) Petr Bezouška
K aplikovatelnosti dobrých mravů v obchodním styku
     Snad každý, kdo v rámci svých podnikatelských aktivit přišel do styku s naším obchodním zákoníkem ví, že tento používá institut tzv. poctivého obchodního styku. Stejně tak je, alespoň doufejme, obecně známo, že pro oblast občanského práva, resp. celého práva soukromého platí zásada dobrých mravů.
Obchodní pr. - příspěvky - 10.12.2001, připravil(a) Bohumil Havel
Náležitosti stanov akciové společnosti.
     Stanovy jako součást zakladatelských dokumentů musejí být vzhledem ke svému právnímu významu podrobeny přísným pravidlům ohledně svých náležitostí, procedury vzniku i změn. V ustanoveních obchodního zákoníku týkajících se obchodních společností obecně, i akciové společnosti zvláště, nalezneme náležitosti stanov hned trojího druhu. Ustanovení § 173 odst. 1 obsahuje obligatorní náležitosti a ustanovení § 174 a další obsahují náležitosti fakultativní. U těchto fakultativních náležitostí ovšem není možné si nevšimnout, že některé z nich se za jistých okolností stávají obligatorními. Nedávám si za cíl podat následující výklad o náležitostech stanov, ať obligatorních tak i fakultativních, vyčerpávajícím způsobem. V následujícím textu o náležitostech se budu věnovat pouze rámcovému vymezení jednotlivých náležitostí bez zřetele ke všem zvláštnostem a podrobnostem, které sebou tyto náležitosti mohou v praxi i čistě vědeckém rozboru přinést.
Obchodní pr. - příspěvky - 28.11.2001, připravil(a) Jan Hejda
Problémy výkladového pravidla § 93 odst. 4 obchodního zákoníku vzhledem ke vkladové povinnosti komanditisty
     Obchodní zákoník ve své druhé části (§ 56 a násl.) obsahuje podrobnou, někdy až příliš kazuistickou, úpravu obchodních společností a družstva. Věnuje se jim opravdu pečlivě, zvláště ustanovení o kapitálových společnostech nabyla po poslední provedené novele na objemu a hutnosti. O co více a podstatněji zasáhla novela právní úpravu společnosti s ručením omezeným a společnosti akciové, o to méně se co do rozsahu zvětšily díly II a III, kde nalezneme společnosti osobního charakteru.
Obchodní pr. - příspěvky - 12.11.2001, připravil(a) Petr Bezouška

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Doporučujeme legislativu k diskusi
Studentské příspěvky
Další příspěvky
Vzory a příklady